http://www.farnostokolicne.sk

Pápež sa na 30. svetový deň chorých prihovoril aj cez video

starecké ruky

 Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa slávi na spomienku Lurdskej Panny Márie 11. februára, vydal pápež František okrem svojho zvyčajného textového posolstva aj odkaz cez video. Adresoval ho osobitne účastníkom webinára o význame, cieľoch a výzvach Svetového dňa chorých, zorganizovaného Dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj vo štvrtok 10. februára.

Vo Vatikáne sa v týchto dňoch koná aj ďalší webinár, tentoraz venovaný špecificky téme paliatívnej starostlivosti. Usporiadala ho v dňoch 9. - 11. februára Pápežská akadémia pre život, s názvom „Medzinárodné laboratórium o paliatívnej starostlivosti“.

Pripomeňme, že téma 30. svetového dňa chorých znie: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec (Lk 6,36). Stojme pri trpiacich, kráčajme cestou lásky.“

 

Zmysel utrpenia nachádzame v Kristovi

Pápež vo vyššie spomenutom videoposolstve nadväzuje 


na svoje minuloročné posolstvo ku Dňu chorých, kde poukázal na otázku zmyslu: „Choroba prináša otázku o zmysle, s ktorou sa vo viere obraciame na Boha: otázku ohľadom nového zmyslu a nového smeru života, na ktorú niekedy nedokážeme hneď nájsť odpoveď.“

Ako odpoveď cituje pápež František nasledujúce slová sv. Jána Pavla II. z jeho apoštolského listu z roku 1984 Salvifici doloris o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia:

„Ak má človek účasť na Kristových utrpeniach, tak je to preto, že Kristus sprístupnil ľuďom svoje utrpenia, že on sám v istom zmysle mal podiel na všetkých ľudských utrpeniach vo svojom spásonosnom utrpení. A keď človek vierou objaví Kristovo vykupiteľské utrpenie, zároveň v ňom nachádza svoje utrpenia a obohatené vierou ich vidí s novým obsahom a novým významom.“

 

Poučenie z pandémie: zdravotná starostlivosť pre všetkých

Pápež vo videu zdôrazňuje celostný charakter liečby pacienta, pretože „paradoxne môžeme vyliečiť telo, ale stratiť pritom ľudskosť“. Dáva do pozornosti aj poučenie z pandémie o potrebe prístupu pre všetkých k zdravotnej starostlivosti:

„Toto obdobie pandémie nás učí pozerať sa na chorobu ako na globálny fenomén, a nie len individuálny, a vyzýva nás, aby sme sa zamysleli nad inými typmi „patológií“, ktoré ohrozujú ľudstvo a svet.

Individualizmus a ľahostajnosť voči druhým sú formy sebectva, ktoré sa, žiaľ, v spoločnosti konzumizmu a ekonomického liberalizmu ešte viac prehlbujú, a z toho vyplývajúce nerovnosti sa prejavujú aj v oblasti zdravia, kde sa niektorí tešia takzvanej „excelentnej“ starostlivosti, no mnohí iní majú problém získať prístup čo len k tej základnej.

Na vyliečenie tohto sociálneho „vírusu“ je liekom kultúra bratstva, založená na vedomí, že všetci sme si rovní ako ľudské osoby, všetci sme si rovní, deti jedného Otca (porov. Fratelli tutti, 272).Na tomto základe bude možné účinne liečiť všetkých. Ak však nie sme presvedčení, že sme si všetci rovní, nepôjde to dobre.“

 

Poďakovanie milosrdným Samaritánom a požehnanie chorým

Vo videoposolstve Svätý Otec zdôrazňuje význam cirkevných zdravotníckych zariadení, ktoré vyjadrujú odkaz Ježišovho posolstva o milosrdnom Samaritánovi. Osobitne ďakuje všetkým, ktorí sa najrôznejším spôsobom podieľajú na tejto službe lásky k blížnemu:

„Moje myšlienky sú plné vďačnosti všetkým, ktorí sú vo svojom živote a vo svojej práci každý deň nablízku chorým. Rodinným príslušníkom a priateľom, ktorí sa s láskou starajú o svojich blízkych a delia sa s nimi o ich radosti a nádeje, bolesť a trápenie.

Lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom, lekárnikom a všetkým zdravotníckym pracovníkom; a tiež nemocničným kaplánom, rehoľníčkam a rehoľníkom z reholí, ktoré sa venujú starostlivosti o chorých, a mnohým dobrovoľníkom.

Všetkých týchto ľudí si pripomínam v modlitbe, aby im Pán dal schopnosť počúvať chorých, byť s nimi trpezliví, starať sa o nich celostným spôsobom, o telo, ducha a vzťahy.“

V závere videoposolstva sa pápež obracia na samotných chorých:

„Osobitne sa modlím za všetkých chorých v každom kúte sveta, najmä za tých, ktorí sú najviac osamelí a nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Drahí bratia a sestry, zverujem vás materinskej ochrane Panny Márie, Uzdravenia chorých. Vám a všetkým, ktorí sa vám starostlivo venujú, zo srdca posielam svoje požehnanie.“

 

 
replica rolex