Zrealizovali sme projekt s názvom: Františkánsky kláštorný kostol v Okoličnom (monografia) - follow-up projekt

kostol východný pohľad v zime

 Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom si vzhľadom na svoj nadregionálny význam zaslúži komplexnú reprezentačnú monografiu. V roku 2020 zahájil pracovný kolektív výskum a začal s prácami na knihe. Kým samotná stavba alebo niekdajší neskorogotický oltár už boli predmetom detailnejšieho spracovania i v minulosti, niektoré nové nálezy, ako napr. gotické nástenné maľby ešte neboli ani publikované, veľmi málo sa tiež vie o cennom súbore barokových oltárov. V prvej a druhej fáze niekoľko autorov spracovalo základné výskumy v rozsahu vyše 230 normostrán textu z oblasti archívnictva, religionistiky, dejín architektúry, dejín gotického i barokového sochárstva a maliarstva, ako aj pamiatkovej starostlivosti.

Vedecká príprava a samotná produkcia publikácie sú naplánované cca na štyri roky; dotácia pre rok 2020 zahŕňala základný výskum pre tie najdôležitejšie kapitoly, priebežnú dokumentáciu a analýzu nedávnych aj nových nálezov, v roku 2021 pokračovala textová príprava kľúčovými kapitolami o architektúre a medzitým sa už odovzdané texty podrobili edičnej aj jazykovej korektúre, zmeny sa konzultovali s autormi; prispôsobené bolo tiež členenie monografie. Editorom publikácie (zároveň jeden zo spoluautorov) je Dušan Buran, kurátor zbierky gotického umenia Slovenskej národnej galérie a tiež výstavy o Majstrovi z Okoličného (SNG Bratislava, 2017). Kolektív autorov pozostáva z popredných špecialistov z akademického či múzejného prostredia (Bibiana Pomfyová, Henrieta Žažová, Miriam Hlavačková, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Martin Čičo), ale aj pamiatkarskej praxe či architektúry (Denis Haberland, Karol Ďurian).

V roku 2022 sa ráta s rozšírením autorského kolektívu o regionálneho historika, archeológa, antropológa a architektov aktuálnej obnovy.

Kniha bude koncipovaná ako reprezentačná populárno-vedecká publikácia členená do prehľadných kapitol; s bohatou fotodokumentáciou a vizualizáciami. Texty budú napísané zrozumiteľných jazykom vrátane vedeckého aparátu. Celkovo rátame s rozsahom cca 350 tlačených strán, formát A4 alebo B4; v atraktívnej grafickej úprave. Čitateľov predpokladáme tak v odborných oblastiach od archeológie, cez históriu a dejiny umenia až po architektúru a pamiatkovú starostlivosť. Zároveň ale chceme nadviazať na skúsenosť so silne angažovanou farskou komunitou v Liptovskom Mikuláši / Okoličnom, a teda podporiť aj lokálny cestovný ruch (príprava menších materiálov ako letáky, sprievodné texty pre turistov a i.) a zapájanie do nadregionálnych i medzinárodných aktivít.

Dušan Buran, SNG